• داود نعمتی انارکی   d_Nematianaraki@

    1397/11/26 ساعت 00:04

    اوضاع متشنج اقتصادی کشور را در عملکرد سازمان هایی می‌بینم که وقتی دلیل این اوضاع نابسامان رو ازشون می‌پرسی، صرفا به حرف درمانی می‌پردازن،
    رفع این نابسامانی‌ها، مرد عمل می‌خواهد.
    به قول سعدی شیرازی؛ سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی / به عمل کار برآید به سخندانی نیست.