• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/28 ساعت 14:24

    در این که صدام دیکتاتوری خونریز بود، شکی نیست؛ در این که صدام در حق ملت ایران جنایت کرد نیز شکی نیست.
    اما آمریکا ۲۰ سال پیش به بهانه واهی، به عراق حمله کرد و فاجعه بزرگی آفرید که دود آن در چشم مردم عراق، مردم منطقه و مردم جهان رفت.