• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/28 ساعت 14:26

    ۲ تحمیل شده بر روابط ایران و عراق منافع دو کشور دوست و برادر را بدنبال خواهد داشت.

    بغداد، تمام تلاش خود را برای اجرای کامل این توافقنامه بکار خواهد گرفت و به هیچ گروه یا کشوری اجازه نخواهد داد که از خاک عراق برای ایجاد ناامنی در ایران استفاده کند.