• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/28 ساعت 11:47

    بخشی که از گفتگوی تقطیع شده یکی از پرسنل درمان با وزیر بهداشت

    عین‌الهی با صبر و حوصله به درد دل پرسنل گوش داده و قول پیگیری می‌دهد