• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1401/12/28 ساعت 15:23

  درباره توافق هسته‌ای ابتکاری روی میز است

  به گشایش‌های بیشتر امید فراوانی داریم

  وزیر امور خارجه:
  در شرایطی که با هم صحبت می‌کنیم ابتکاری روی میز است که امیدوارم در هفته‌های آینده بتوانیم اخبار نهایی آن را به استحضار ملت ایران برسانیم

  در سال آینده ما امید فراوانی داریم به گشایش… Show more