• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/28 ساعت 09:47

    رویکرد آمریکای اتمی در مقابل روسیه اتمی «یا تسلیم یا جنگ» است.
    آمریکا هیچ پلی را برای مصالحه با روسیه باقی نگذاشته است. روسیه هم چاره‌ای ندارد جز جنگ، البته اگر نخواهد تسلیم شود.

    آینده تیره جهان