• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/27 ساعت 13:52

    محمد مرندی نقل کرده که ظریف به حسن روحانی گفته که خوب است از آمریکا (بابت برجام) طلب غرامت کنیم اما روحانی گفته نیاز نیست. و ظریف بابت این عدم همراهی ناراحت شده است