• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/27 ساعت 17:43

    جزئیات سوء قصد به معاون صنایع عمومی وزارت صمت

    سخنگوی وزارت صمت:
    سوءقصد به معاون صنایع عمومی وزارت صمت توسط کسانی انجام شده بود که مخالف شفافیت بوده و اگر هم تولیدکننده هستند تولیدکننده هایی هستند که با رانت و زد وبند دنبال انجام کار هستند.