• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1401/12/27 ساعت 23:36

    #ابراهیم تا وقت هست این ترکیب بازنده را تغییر بده.
    شاید در وقت اضافه باشی اما هنوز امید هست، از تمام ظرفیت تعویضت استفاده کن.
    اول فصل حرف کارشناسان را گوش نکردی و کلی بازیکن بنجل بهت انداختند.
    الان در نیم‌فصل هستیم، هنوز در مارکت جنس خوب هست، فقط دقت کن؛ باید بازیکن حرفه‌ای بخری.