• یکی از همراهان منهای‌ فقر مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان سهم سادات (بخشی از خمس است که به سادات نیازمند می‌رسد) به حساب خیریه واریز‌ کردند. لازم به ذکر است مبلغ فوق برای چند خانواده سادات نیازمند که قبلا شناسایی شده بودند هزینه می‌شود.

    #خیریه_منهای_فقر