• رسول خدا فرمود: برای علی، ١٧ اسم است.
  نام او نزد عرب، علی؛
  نزد مادرش، حیدر؛
  در تورات، إلیا؛
  در انجیل، بریا؛
  در زبور، قریا؛
  نزد رومیان، بظرسیا؛
  و نزد «اهل فارس، نوروز» است…

  الفضائل ابن شاذان قمی ص١٧٦