• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/27 ساعت 01:34

    موکول شدن نتیجه جلسه شورای عالی کار به روز یکشنبه

    وزیر کار:خوشبختانه به نقطه نظرات و اشتراکاتی رسیدیم. قرار شد بعد از اینکه نمایندگان هر دو طرف جلسه درون سازمانی خود را برگزار کردند، یکشنبه جلسه‌ی جمع بندی برگزار شود