• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

  1401/12/27 ساعت 13:57

  شهردارشهید
  شهیدباکری باخدامعامله کرد
  خادم مردم بود
  دربیت المال باکسی شوخی نداشت …
  همین هاباعث دوستی‌ها ودشمنی‌های شد
  چندسال قبل درمراسمی کلیپی ازشهیدپخش شد یکی ازمدعوین جلسه راترک کردو می‌گفت باکری منافق بود.
  کسی که می‌خواهدبه هرنحوی محبوب همه شود منافق می‌شود
  شهدا دشمن داشتند.