• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/26 ساعت 15:12

    مجسمه شهید ابومهدی المهندس در شهر الناصریه عراق با حضور گسترده شهروندان عراقی نصب شد
    .