• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/26 ساعت 10:44

    فهم اغلب آمریکایی از گزاره «ایران قدرتمند» با فهم اغلب ایرانی با متفاوت است.
    اغلب آمریکایی‌ها، «ایران قدرتمند» را در قدرت نظامی، منطقه‌ای و بین المللی ایران فهم می‌کنند و اغلب ایرانی‌ها در قدرت اقتصادی، رفاه اجتماعی و انسجام ملی
    برای هر کدام، بخشی از قدرت ملی ایران حائز اهمیت است