• عاجزترین مردم کسى است که از بدست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر کسى است که دوستان دست آورده را از دست بدهد.

    أعجز الناس من عجز عن اکتساب الإخوان و أعجز منه من ضیع من ظفر به منهم.

    حکمت ۱۲

    #نهج_البلاغه