• علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

    1401/12/26 ساعت 19:00

    تمام عاملین وضع موجود اقتصاد کشور را در یک قاب می‌بینید

    یک پیام به عاملین دلار ۶٠ هزار تومانی، سکه ٣۵ میلیونی و پراید ٣۵٠ میلیونی برای پایان سال ١۴٠١ برای بزرگواران که در حال لبخند به ما مردم هستند شما بنویسید :)