• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/26 ساعت 11:04

    همان اندازه که «خود برتر بینی» مخرب است، «خود کمتر بینی» هم مخرب است.
    اگر ایران قدرت نداشت و اگر قدرت ایران رو به افزایش نبود، غرب این همه وقت برای مواجه و مهار ایران نمی‌گذاشت. غربی‌ها که بیکار نیستند وقتشان را برای برخورد با کشور ضعیف و بی اثری تلف کنند.