• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1401/12/26 ساعت 23:47

    ۱۰ شهر در وضعیت قرمز و ۲۰۷ شهر در وضعیت آبی

    وزارت بهداشت:
    *تعداد شهرهای با وضعیت قرمز #کرونا از ۴ به ۱۰ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۲۳ به ۳۳ شهر افزایش یافت

    *تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۸۶ به ۱۹۸ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۳۵ به ۲۰۷ شهر رسید