• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/26 ساعت 22:07

    ۲) مذاکرات مزدی در حال انجام است زمانی که به نتیجه رسیدیم اعلام می‌شود.

    هنوز سبد معیشت ‌ به طور قطعی مشخص نشده است

    جلسه ادامه دارد تا به نتیجه برسیم. هیچ آماری اعلام رسمی نشده است اعلام رسمی از سوی مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود