• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/25 ساعت 18:41

    البته قرار بود سیاست فشار حداکثری، ایران را به زانو در آورد؛ اما نتیجه آن شد که ارشد‌ترین فرمانده ارتش آمریکا در منطقه غرب آسیا بر زبان رانده است: «ایران از ۵ سال قبل قدرتمندتر شده است.» https://twitter.com/AtharInanloo/status/۱۶۳۶۳۸۱۴۶۳۲۷۶۰۶۰۶۷۹…