• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/12/24 ساعت 01:24

    ولی نقش اپوزیسون را هم رها نکرده وحتی فراتر بخاطر نداشتن پایگاه مردمی به ناچار مرز خود را با دشمنان مردم ایران مشخص نمی‌کند تا شاید اندک وزنی هم از دشمنی کسب نماید.
    جریان غرب گرا آفت پیشرفت و استقلال ایران است جریان تو خالی که بدون داشتن مبنا مجبور است به هر علف هرزی آویزان شود.