• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/12/24 ساعت 01:24

    عدم همراهی مردم (حتی معترضین) باعث شکست پروژه دشمن شد پروژه که دارای طراحی فوق العاده بود ولی محاسباتش غلط از آب درآمد.
    اینکه جریان غرب گرا پس از شکست این فتنه نشریات زنجیره ایش را به خط کرده تا از دود وآتش و خاکستر برای خودش طعامی درست کند نابخردانه است وتدام محاسبات غلط.