• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/12/24 ساعت 01:24

    نام این کار را چیست؟
    این تصاویر ویژه نامه‌های نوروزی جریان غرب گرا است.
    جریانی که عمدتا ج.ا.ا را متهم به دیکتاتوری می‌کنند واینچنین ترکتازی می‌کنند.
    جریانی فاقدوزن قابل توجه که باآویزان شدن به شکاف‌های سیاسی واجتماعی وزن می‌گیرد و از ابتدای انقلاب در کشور حاکم بوده ومسئولیت داشته