• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/12/24 ساعت 01:24

    فوت متاثرکننده خانم امینی بهانه‌ای برای دشمنان ایران شدتااز کم کاری و نا کارآمدی درون نظام سوءاستفاده کنند و با تجمیع گروه‌های ناراضی اغتشاشات را به راه بیندازند.
    خشونت‌های داعش وار وهتاکی و فحاشی‌های مریض گونه باعث شد خیلی سریع مردم معترض راه خود را از دشمنان ایران جدا کنند.