• با مردم آن چنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند.

    قال علیه‌السلام خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بکوا علیکم و إن عشتم حنوا إلیکم.

    حکمت ۱۰

    #نهج_البلاغه