• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/23 ساعت 10:18

    افزایش ۱۲ درصدی جرائم ناشی از تنفر در آمریکا؛ سیاهپوستان بیش از دیگر گروه هدف حملات نژادی قرار می‌گیرند.