• سلام خدا بر او فرمود:
    از ویژگى‌هاى انسان در شگفتى مانید که با پاره‌اى پى مى‌نگرد، و با گوشت سخن مى‌گوید و با استخوان مى‌شنود و از شکافى نفس مى‌کشد

    اعجبوا لهذا الإنسان ینظر بشحم و یتکلم بلحم و یسمع بعظم و یتنفس من خرم

    حکمت۸