• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/23 ساعت 22:00

    یعنی اگر «بقا و موجودیت روسیه» در جنگ اوکراین به خطر افتاد، استفاده از سلاح اتمی محتمل خواهد بود.