• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/22 ساعت 08:43

    این که آمریکا با ایران دشمنی کند عجیب نیست، اما این که عده‌ای ایرانی دشمنی‌های آمریکا با ایران را توجیه کنند، عجیب است.

    حتی توجیه کنندگان دشمنی آمریکا با ایران نیز از پیامدهای منفی دشمنی آمریکا در امان نیستند.