• سلام خدا بر او، فرمود: صدقه دادن دارویى ثمر بخش است.و کردار بندگان در دنیا، فردا در پیش روى آنان جلوه‌گر است.

    و الصدقة دواء منجح و أعمال العباد فی عاجلهم نصب أعینهم فی آجالهم .

    حکمت ۷

    #نهج_البلاغه