• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/12/22 ساعت 19:40

    اخیرا برایم مشخص شد که جماعت یمانی هم مانند برخی، یک سیاهی لشکر سایبری دارد که برخی فیک و برخی، ویژه پشتیبانی از لیدرهایشان برای حمله به منتقدان هستند.
    برخلاف ادعایشان تحمل یک خبر یانظر انتقادی و مخالف را ندارند.
    یک لیدرشان کم آورد و سیاهی لشکر ساده اندیش اش را روانه پیجم نمود