• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/12/22 ساعت 18:20

    آقای نوشیروانی، خیر سازنده دانشگاه نوشیروانی بابل و بسیاری موسسات خیریه دیگر.
    بابلی‌ها از او به نیکی و بزرگی یاد می‌کنند.