• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/22 ساعت 09:36

    این ایران نبود که درهای تعامل با غرب را بست این غرب بود که درهای تعامل با ایران را بست.نمونه آخر آن نیز خروج آمریکا از برجام و ناتوانی اروپا از عمل به تعهدات برجامی است.
    وقتی غرب نمی‌خواهد بدون رسیدن به شروطش با ایران تعامل کند، تکلیف چیست؟
    آیا می‌شود همه شروط غرب را پذیرفت؟