• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/12/21 ساعت 15:54

    «همه عالم تن است و ایران دل»
    گویی #نظامی_گنجوی میدانسته که بعدها متوهمانی پیدا خواهند شد که به دنبال تاریخ سازی جعلی برای خود میگردند.
    او پاسخ آنان را با این مصرع زیبا در منظومه هفت پیکر خود سرود.
    #ایران