• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

  1401/12/21 ساعت 19:41

  عاشق شده‌ام بر تو تدبیر چه فرمایی
  از راه صلاح آیم یا از ره رسوایی؟
  تا جان و دلم باشد من جان و دلت جویم
  یا من به کنار افتم یا تو به میان آیی
  در دوستیت شهری گشتند مرا دشمن
  بر من که کند رحمت؟گر هم تو نبخشایی
  زین سان که منم بی تو دور از تو مبادا کس
  نه دسترسی بر تو نه بی تو شکیبایی