• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/21 ساعت 14:24

    نظام سیاسی ایالات متحده در نیمه قرن نوزدهم، یک جمهوری دموکراتیک و برگرفته از رای مردم بود اما همین دموکراسی وقتی با پدیده تجزیه و جدایی مواجه گشت، خونین‌ترین جنگ تاریخ خود را پذیرا شد تا از تمامیت ارضی خویش دفاع کند.