• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/12/20 ساعت 20:01

    توافق از سرگیری روابط #ایران و #عربستان به اندازه کافی مسرت بخش بود.
    نمیدانم این وسط چرا برخی در همه حال فقط اهل بهانه و قر زدن و آسمان ریسمان بافی هستند.
    حال آدم به هم میخورد.