• علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

    1401/12/20 ساعت 23:55

    روزی که این آقایان وارد سفارت عربستان شدن و عربده کشیدن دلار بود ٣٧۵٠ تومان.

    *برای اهل خرد