• سلام خدا بر او، فرمود: ناتوانى، آفت
    و صبر شجاعت و زهد ثروت و پرهیزکارى سپر نگه دارنده است و بهترین همنشین، «رضایت» و خشنودى است.

    حکمت ۴

    #نهج_البلاغه