• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/12/19 ساعت 17:24

    اعلام رسمی احیای مجدد مناسبات دیپلماتیک #ایران و #سعودی در شرایط کنونی و در فضای جنگ شدید بین المللی اخیر علیه تهران، یک پیروزی برای ایران و ضربه‌ای هولناک علیه اپوزیسیون است که آنها را تا مدتها به قهقهرا خواهد برد.