• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/12/19 ساعت 23:02

    اثری خانوادگی که فروش خوبی هم داشته ونقد‌های مثبتی برای آن نگاشته شده.
    دیالوگ‌های استدلالی وعاطفی درکنارهم داستان را باور پذیر وتاثیرگذار کرده نهاد خانواده مرکز روایت را به خود اختصاص داده و نظام پرورشی ممتاز‌تر از آموزش خودنمایی می‌کند.
    حذف عناصرایمان ومعنویت هم درآن مشهود است.