• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/12/19 ساعت 16:58

    اخیرا دفتر احمد اسماعیل داوود هنبوش موسوم به احمد الیمانی در نجف تعطیل شده و طرفدارانش ترند داغ کرده‌اند.
    اینکه چگونه یک فرد مجهول مدعی مهدویت که با مراجع شیعی تنش دارد توانسته دفتر و مرکز تبلیغ آشکار با این حجم و با تابلو در نجف تأسیس کند جای پرسش و تأمل دارد!
    #عراق #نجف