• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1401/12/19 ساعت 19:16

    درس مهم این بازار هم یک چیز است:
    ایران در تعامل و توسعه روابط بین‌الملل، اقتصادی مستعد با قابلیت تحول سریع دارد