• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/19 ساعت 20:28

    زمانی، آمریکا گرداننده اصلی مذاکرات آشتی میان کشورهای غرب آسیا بود. اکنون این چین است که به رفع اختلاف دو کشور عمده منطقه غرب آسیا یعنی ایران و عربستان کمک کرده است؛ رخدادی که از کاهش نفوذ سیاسی آمریکا و افزایش نفوذ سیاسی چینی در منطقه حکایت دارد.