• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/12/19 ساعت 15:47

    تا اینجا، توافق ایران و عربستان، بدترین خبر برای اینترنشنال.
    قبل از اعلام توافق، از لندن خارج شدند، تا بعد، کار به کجا برسد.