• بخل ننک است و ترسو بودن نقص و کاستى است و تهیدستى مرد زیرک را در بیان دلیلش کند مى‌سازد و انسان تهیدست در شهر خویش نیز بیگانه است.

    حکمت ۳

    #نهج_البلاغه