• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/12/19 ساعت 23:02

    سینمای آمریکا در آثار خانوادگی و آموزشی تولیدات فراوانی داشته که به تناسب فرهنگ خودشان آثار آموزنده‌ای هستند.
    دقت در انتخاب این فیلم را به مدیران تامین برنامه و مدیریت شبکه سلامت تبریک می‌گویم.
    و امیدوارم سینمای ایران تولید آثار خانوادگی را بیشتر مورد توجه قرار گیرد.