• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

  1401/12/18 ساعت 10:56

  بگشاى نقاب از رخ و بنماى جمالت

  تا فاش شود آنچه همه در پى آنند

  اى پرده نشین در پى دیدار رخ تو

  جانها همه دل باخته، دلها نگرانند

  روح الله موسوی خمینی