• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/12/18 ساعت 15:52

    پدرم بازنشسته آموزش وپرورش بود که من و دو خواهرم پشت سر هم دانشگاه آزاد قبول شدیم من دانشگاه آزاد تهران درس می‌خواندم پدرم گفت من دیگر توان دادن خرجی تو را ندارم خودت فکری بکن ادامه تحصیل دختر‌ها مهم‌تر است.